2023 Joint Symposium on Molten Salts

Organizing Committee

Chairperson

Toshiyuki Nohira (Kyoto University)

Co-chairpersons

Yasushi Katayama (Keio University)
Takuya Goto (Doshisha University)
Mikito Ueda (Hokkaido University)

Advisory Board (Domestic)

 • Rika Hagiwara (Kyoto University)
 • Hongmin Zhu (Tohoku University)
 • Minoru Mizuhata (Kobe University)
 • Toru H. Okabe (The University of Tokyo)

Local Organizing Committee Member

 • Nobumitsu Hirai
 • Kenji Kawaguchi
 • Kazuhiko Matsumoto
 • Hajime Matsumoto
 • Haruaki Matsuura
 • Shigenori Mitsushima
 • Tsuyoshi Murakami
 • Shungo Natsui
 • Yutaro Norikawa
 • Takahiro Ohkubo
 • Norikazu Ohtori
 • Yoshihiro Okamoto
 • Yoshiharu Sakamura
 • Nobuyuki Serizawa
 • Tetsuya Tsuda
 • Koichi Ui
 • Norimasa Umesaki
 • Takayuki Yamamoto
 • Kouji Yasuda

Co-sponsors

 • Molten Salt Committee, The Electrochemical Society of Japan

Supported by

 • The Electrochemical Society
 • The Chemical Society of Japan
 • Atomic Energy Society of Japan
 • Japan Society of Thermophysical Properties
 • The Committee of the Electrolytic Science and Technology
 • Ionic Liquid Research Association
 • The Committee of Capacitor Technology
 • The Japan Society of Applied Physics
 • The Japan Institute of Metals and Materials
 • The Rare Earth Society of Japan
 • The Ceramic Society of Japan
 • The Iron and Steel Institute of Japan